புதுக்கோட்டை மாவட்ட ரமலான் நோன்பு கால அட்டவணை 1433-2012ஈமான் கொண்டவர்களே உங்களுக்கு நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது. 
அல்குர்ஆன் 
ஷைத்தான் மனிதனின் உடலில் இரத்தம் போன்று ஊடுருவிச் சென்று  கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய வழிகளைப் பசித்திருப்பதன் மூலம் தடை செய்யுங்கள். 
நபிகள் நாயகம்
செல்வந்தர்களுக்கு ஏழையின் பசியை உணர்த்துவது நோன்பு. 
நோன்பு ஒரு ஈகையின் அடையாளம்.


 fpoik Nehd;G        ehs;          ]fh; KbTNehd;G jpwg;Grdp121-07-20124:216:47
QhapW222-07-20124:216:47
jpq;fs;323-07-20124:216:47
nrt;tha;424-07-20124:226:47
Gjd;525-07-20124:226:47
tpahod;626-07-20124:226:47
nts;sp727-07-20124:226:47
rdp828-07-20124:246:45
QhapW929-07-20124:246:45
jpq;fs;1030-07-20124:246:45
nrt;tha;1131-07-20124:246:45
Gjd;121-8-20124:256:45
tpahod;132-8-20124:256:45
nts;sp143-8-20124:256:45
rdp154-8-20124:266:44
QhapW165-8-20124:266:44
jpq;fs;176-8-20124:266:44
nrt;tha;187-8-20124:266:44
Gjd;198-8-20124:286:44
tpahod;209-8-20124:286:44
nts;sp2110-8-20124:286:44
rdp2211-8-20124:286:44
QhapW2312-8-20124:286:41
jpq;fs;2413-8-20124:286:41
nrt;tha;2514-8-20124:286:41
Gjd;2615-8-20124:286:41
tpahod;2716-8-20124:296:39
nts;sp2817-8-20124:296:39
rdp2918-8-20124:296:39


QhapW  
30          
19-8-2012                                    
 4:29              
6:39                    


நோன்பின் நிய்யத்...
நவைத்து ஸவ்மகதின் அன்அதாயி ஃபர்லி ரமழானி ஹாதிஹிஸ்ஸனதி லில்லாஹிதஆலா 

நோன்பு திறக்கும் நிய்யத்...
அல்லாஹீம்ம லகசும்து வபிக ஆமன்து வஅலைக்க தவக்கல்து வஅலா ரிஸ்கிக்க அஃப்தர்த்து ஃபதகப்பல் மின்னீ

இத் தகவல் பயனுள்ளதாக இருந்தால் சமூக தளங்களில் ( Facebook,Google Plus, Twitter) பகிர்ந்து (Share) நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள்.

Post a Comment

0 Comments